Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse

Generelle bemærkninger

De følgende bemærkninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger denne webside. Personlige oplysninger er enhver oplysning, hvormed du kan identificeres personligt. For nærmere oplysninger om emnet databeskyttelse bedes du læse vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne webside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne webside?

Databehandling på denne webside udføres af websidens operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne på websidens operatør i afsnittet “Oplysninger om den dataansvarlige” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan eksempelvis være oplysninger, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre typer af oplysninger indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger websiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse oplysninger indsamles automatisk, så snart du går ind på denne webside.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre en fejlfri drift af websiden. Andre typer oplysninger kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis informationer om oprindelsen, modtageren og formålet med dine personlige oplysninger, som lagres om dig. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtidig behandling. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende disse og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Tredjeparts analyseværktøjer og instrumenter

Når du besøger denne webside, kan din browseradfærd blive statistisk analyseret. Denne analyse udføres primært ved hjælp af såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Webhosting

Ekstern webhosting

Webhosting til denne webside leveres af en ekstern tjenesteudbyder (webhoster). De personlige data, der indsamles på denne webside, lagres på webhosterens servere. Dette kan være v.a. IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktdata, navne, hjemmesideadgange og andre data, der genereres via en webside.

Ekstern webhosting udføres med henblik på kontraktopfyldelse over for vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 (1) (b) GDPR) og for at kunne tilbyde en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud via en professionel udbyder (art. 6 (1) (f) i GDPR).

Vores webhoster vil kun behandle dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine serviceforpligtelser, og vil følge vores instruktioner med hensyn til disse oplysninger.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske informationer

Databeskyttelse

Operatørerne af disse websider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne webside, indsamles der forskellige personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) udgør en sikkerhedsrisiko. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter kan ikke opnås.

Bemærkninger om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Nordic Sugar A/S
Edvard Thomsens Vej 10
2300 København S Danmark

Det ansvarlige organ er en fysisk eller juridisk person, der alene eller i fællesskab med andre har kontrol over formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Lagringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik lagringsperiode i denne privatlivspolitik, vil dine personlige data forblive hos os, indtil formålet med behandlingen af disse data ikke længere er nødvendig. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, såfremt vi ikke har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. lagringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere gælder.

Databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Databeskyttelsesansvarlig
Küchenstraße 9
38100 Brunswick

Telefon: +49 531 2411-0
E-mail: dataprotection@nordzucker.com

Bemærkninger om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke opfylder sikkerhedskravene i databeskyttelsesloven. Ved aktivering af disse værktøjer kan dine persondata blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at disse lande ikke kan garantere den samme grad af databeskyttelse som i EU.

For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive personlige data til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at tage retslige skridt imod det. Det kan derfor ikke udelukkes,
at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine oplysninger på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange processer til databehandling kan kun ske efter dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 i GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ARTIKEL 6 (1) (E) ELLER (F) I GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF DE GRUNDE, DER FØLGER AF DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET TILHØRENDE RETLIGE GRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VÆGTIGE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT LEGITIME INTERESSER KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.
RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 (1) I GDPR).

HVIS DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BEHANDLES MED DET FORMÅL AT FORETAGE DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE MOD DETTE, VIL DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE IHT. ART. 21 (2) I GDPR).

Ret til at klage til tilsynsmyndigheden

I tilfælde af brud på GDPR skal registrerede have ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller der, hvor det påståede brud har fundet sted. Ret til at klage berører ikke retten til andre administrative eller retslige midler.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af websiden, bruger denne webside SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at adresselinjen i browseren på
” http://” skifter til “https://” og ved hjælp af låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Ret til dataoverførsel

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på basis af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til informationer om dine gemte personlige oplysninger, deres oprindelse og modtagere såvel som formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, ret til rettelse eller sletning af disse oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os angående dette formål og hvis du har yderligere spørgsmål om personlige oplysninger.

Ret til begrænset behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. For at udøve denne ret kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandling gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, der opbevares hos os, har vi normalt brug for noget tid til at kontrollere dette. I løbet af verifikationen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger skete/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til, i stedet for at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21 (1) i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Hvis det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger, må sådanne oplysninger – ud over at blive gemt – kun behandles efter dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte rettigheder af en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Klage over reklamer via e-mail

Brug af kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen til at sende reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, er hermed forbudt. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne webside

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og beskadiger ikke din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din enhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsfirmaer også blive gemt på din enhed, når du besøger vores webside (tredjepartscookies). Disse cookies gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er nødvendige af tekniske årsager, da visse funktioner på websiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. funktionen indkøbskurv eller afspilning af videoer).
Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre en elektronisk kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere bestemte funktioner, som du har anmodet om (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere websiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet), gemmes i overensstemmelse med art. 6 (1) (f) i GDPR, medmindre der er angivet et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en fejlfri og optimeret teknisk levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6 (1) (a) i GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne webside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, informerer vi dig separat om dette inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og beder om dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Tilbagekaldelse af samtykke til brug af cookies:

Du kan til enhver tid justere dine valgte cookie-indstillinger ved hjælp af følgende link.
Du kan trække ethvert samtykke, du allerede har givet, tilbage med virkning for fremtiden.
https://foodservicedansukker.dk/cookiedeklaration/

Samtykke til Cookiebot

Vores webside bruger Cookiebots samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere samtykket i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Udbyderen af denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (i det følgende benævnt “Cookiebot”).

Når du går ind på vores webside, oprettes der en forbindelse til Cookiebots servere for at indhente dit samtykke og andre erklæringer vedrørende anvendelsen af cookies. Cookiebot gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele de samtykker, du har givet, eller tilbagekalde dem. De oplysninger, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Cookiebot-cookien, eller indtil formålet med at gemme oplysningerne ikke længere eksisterer. Lovpligtige opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirkede.

Anvendelsen af Cookiebot sker med henblik på at indhente de lovpligtige samtykker til anvendelsen af cookies.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og lagrer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

  • Browsertype og -version
  • Anvendt operativsystem
  • Referencer URL
  • Hostnavn på den computer, du har adgang til
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data kombineres ikke med andre datakilder.

Insamlingen av dessa uppgifter är baserad på art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning inklusiv alle resulterende personlige oplysninger (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data sker på grundlag af art. 6 (1) (b) i GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen. I alle andre tilfælde sker behandlingen på grundlag af vores legitime interesse i en effektiv behandling af de forespørgsler, der rettes til os (art. 6 (1) (f) i GDPR) eller efter dit samtykke (art. 6 (1) (a) i GDPR) hvis dette blev anmodet om.

De data, du indsender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte lagringsperioder – forbliver upåvirkede.

Mærkningsmaskine

Vi tilbyder mærkningsmaskinen på vores webside.

Behandlingen af disse data sker på grundlag af art. 6 (1) (b) i GDPR for at kunne levere dig tjenesten. Oplysningerne vil ikke blive videresendt til en tredjepart.

Dine data slettes, når formålet med at gemme dataene ikke længere eksisterer.

5. Analyseværktøjer og annoncering

etracker

Denne webside bruger analysetjenesten etracker. Udbyderen er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamborg, Tyskland.

Dataene kan bruges til at oprette brugerprofiler under et pseudonym. Til dette formål bruger etracker teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren (f.eks. cookies eller enhedens fingeraftryk). De oplysninger, der indhentes med etracker-teknologierne, vil ikke blive brugt til personligt at identificere besøgende på denne hjemmeside uden særskilt samtykke fra den pågældende person og vil ikke blive slået sammen med personlige oplysninger om bæreren af pseudonymet.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 (1) (f) i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd for at optimere både sin webside og sin annoncering. Hvis der anmodes om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 (1) (a) i GDPR; samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrevets data

Hvis du ønsker at modtage et nyhedsbrev, der tilbydes på websiden, skal du oplyse os en e-mailadresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data vil ikke blive indsamlet eller vil kun blive indsamlet på frivillig basis. Til håndtering af nyhedsbrevet bruger vi udbydere af nyhedsbrevstjenester, som er beskrevet nedenfor.

Apsis International AB

Denne hjemmeside bruger Apsis Pro til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er APSIS International AB, Kungsgatan 6, 21149 Malmö, Sverige (i det følgende: “Apsis”). Apsis er en tjeneste, som gør det muligt at organisere og analysere udsendelsen af nyhedsbreve. De oplysninger, du indtaster med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes på servere hos Apsis i Tyskland.

Vores nyhedsbreve sendt med Apsis giver os mulighed for at analysere adfærd hos modtagerne af nyhedsbrevet. Vi kan bl.a. analysere, hvor mange modtagere der har åbnet nyhedsbrevet, og hvor ofte der er klikket på et link i nyhedsbrevet. Ved hjælp af såkaldt konverteringssporing kan det også analyseres, om en foruddefineret handling (f.eks. køb af et produkt på denne hjemmeside) fandt sted, efter at du havde klikket på linket i nyhedsbrevet. For yderligere informationer om dataanalyse gennem nyhedsbreve fra Apsis bedes du gå ind på: https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy.

Behandlingen af oplysningerne sker på grundlag af dit samtykke (art. 6 (1) (a) i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde nyhedsbrevet. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Hvis du ikke ønsker analyser fra Apsis, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål har vi et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev.

De oplysninger, du giver os med det formål at modtage nyhedsbrevet, vil blive lagret af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og vil blive slettet fra distributionslisten, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Oplysninger, som vi har gemt til andre formål, forbliver upåvirkede af dette.

Efter at du har afmeldt dig nyhedsbrevet, vil din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt, for at forhindre fremtidige e-mails. Oplysningerne fra sortlisten vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive kombineret med andre oplysninger.
Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de lovmæssige krav, når vi sender nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR). Lagringen i sortlisten er ikke tidsbegrænset.

7. Privatlivspolitik for vores sociale medier

Databehandling på sociale netværker

Vi har offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. De enkelte sociale netværk, som vi bruger, kan findes nedenfor.

Sociale netværk såsom Facebook, Twitter osv. kan normalt grundigt analysere din brugeradfærd, når du besøger deres websider eller en webside med integreret socialt medieindhold (f.eks. synes godt om-knapper eller reklamebannere). Når du besøger vores sociale medier, udløses adskillige processer, som er relevante for databeskyttelse. Nærmere detaljer:

Hvis du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores sociale medier, kan operatøren af den sociale medieportal knytte dette besøg til din brugerkonto. Dine personlige oplysninger kan dog også blive indsamlet under visse omstændigheder, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den respektive sociale medieportal. I dette tilfælde sker denne dataindsamling for eksempel via cookies, der lagres på din enhed, eller ved at registrere din IP-adresse.

Ved hjælp af de oplysninger, der indsamles på denne måde, kan operatørerne af de sociale medieportaler oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser lagres. På denne måde kan interessebaseret annoncering vises til dig både inden for og uden for de respektive sociale medier. Hvis du har en konto på det pågældende sociale netværk, kan den interessebaserede annoncering blive vist på alle enheder, hvor du er eller har været logget ind.

Bemærk også, at vi ikke kan spore alle behandlingsoperationer på sociale medier. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlingsprocedurer derfor udføres af operatørerne af de sociale medier. For nærmere detaljer bedes du læse brugsbetingelserne og bestemmelserne om databeskyttelse på de respektive sociale medier.

Retsgrundlag

Vores tilstedeværelse på de sociale medier har til formål at sikre den mest omfattende præsentation på internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR. De analyseprocesser, der initieres af sociale netværk, kan være baseret på forskellige juridiske grundlag, som skal angives af operatørerne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) i GDPR).

Ansvarlig person og udøvelse af rettigheder

Hvis du besøger et af vores sociale medier (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af den sociale medieplatform ansvarlige for den databehandling, der udløses under dette besøg. Som udgangspunkt kan du udøve dine rettigheder (oplysning, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og klage) både hos os og hos operatøren af det pågældende sociale medie (f.eks. over for Facebook).

Bemærk venligst, at på trods af det fælles ansvar med operatørerne af de sociale medieportaler, har vi ikke en komplet indflydelse på databehandlingen på de sociale medieportaler. Vores valgmuligheder bestemmes i høj grad af den respektive udbyders virksomhedspolitik.

Lagringsperiode

De oplysninger, der indsamles direkte af os på vores sociale medier, slettes fra vores systemer, så snart formålet med at gemme dem ikke længere eksisterer, når du beder os om at slette dem, når du tilbagekalder dit samtykke til lagring, eller når formålet med at gemme oplysningerne ikke længere eksisterer. Lagrede cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – især lagringsperioder – forbliver upåvirkede.

Vi har ingen indflydelse på lagringsperioden for dine oplysninger, som lagres af operatørerne af sociale netværker til deres egne formål. For nærmere detaljer bedes du direkte kontakte operatørerne af de sociale netværker (f.eks. i deres privatlivspolitik, se nedenfor).

Detaljer om sociale netværker

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede oplysninger også til USA og andre tredjelande.

Vi har indgået en fælles behandlingsaftale (Controller Addendum) med Facebook i overensstemmelse med art. 26 i GDPR. Denne aftale specificerer de databehandlingsoperationer, som vi eller Facebook er ansvarlige for, når du besøger vores Facebook-side. Du kan se denne aftale på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan selv justere dine reklameindstillinger på din brugerkonto. For at gøre det skal du klikke på følgende link og logge ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

For nærmere detaljer bedes du læse privatpolitik af Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
For nærmere detaljer om, hvordan de behandler dine personlige oplysninger bedes du læse YouTubes privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Pinterest

Vi har en profil på Pinterest. Udbyderen er Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. For nærmere oplysninger om, hvordan de behandler dine personlige oplysninger bedes du læse privatlivspolitik af Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Holdingselskabet Meta Platforms Inc. er certificeret i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework. Desuden er dataoverførsel til USA baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du finder nærmere detaljer her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For nærmere detaljer om deres håndtering af dine personlige data henvises til Instagrams privatlivspolitik: https://help.instagram.com/519522125107875.

Dailymotion

Vores webside bruger plugins fra videoportalen Dailymotion. Udbyderen er Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, Frankrig. Når du besøger en af vores websider, der er udstyret med et Dailymotion-plugin, oprettes der en forbindelse til Dailymotion-serverne. Ved denne proces bliver Dailymotion-serveren informeret om, hvilke af vores websider du har besøgt. Derudover får Dailymotion din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Dailymotion eller ikke har en konto hos Dailymotion. Hvis du er logget ind på din Dailymotion-konto, giver du Dailymotion mulighed for at knytte din brugeradfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Dailymotion-konto. For yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata, se venligst Dailymotions privatlivspolitik på: https://www.dailymotion.com/legal/privacy.